Verkoopsvoorwaarden en installatieprocedure


Hierna volgen de algemene verkoopsvoorwaarden voor goederen en diensten geleverd door WATERGENIUS NV (hierna ‘WATERGENIUS NV’ genoemd). Een klant (hierna ‘KLANT’ genoemd) wordt geacht van deze voorwaarden aanvaard en integraal kennis genomen te hebben zonder voorbehoud, ook wanneer de bestelling of de opdracht (hierna ‘ORDER” genoemd) gebeurlijk telefonisch werd gegeven.

 

Art. 1: Publiciteit en offertes
Alle publiciteit en offertes zijn vrijblijvend en verbinden WATERGENIUS NV slechts na hun schriftelijke bevestiging. De aangegeven prijzen zijn vatbaar voor herziening door WATERGENIUS NV en dit zonder dat het Order kan ontbonden worden door de Klant. De herziening van de prijzen wordt eenvoudig in rekening gebracht zonder verplichte voorafgaande melding aan de klant.

Art. 2: De verantwoordelijkheid van WATERGENIUS NV
WATERGENIUS NV zal het Order, en de eventuele schriftelijk overeengekomen wijzigingen uitvoeren op een professionele wijze die in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde handelsgebruiken. Eventuele leverings-of opleveringstermijnen worden enkel ter inlichting opgegeven en verbinden WATERGENIUS NV geenszins. In het geval WATERGENIUS NV bij de uitvoering van het Order schade zou veroorzaakt hebben ten nadele van de klant en deze schade zou toe te schrijven zijn aan een niet uitvoering of een verkeerde uitvoering van de contractuele verplichtingen door WATERGENIUS NV, zal laatstgenoemde evenwel enkel verplicht kunnen worden tot de vergoeding van direct hieruit resulterende schade, hierbij uitdrukkelijk exonererend de indirecte schade, de omstandige schade, strafsancties of gederfde winst. WATERGENIUS NV zal nimmer verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor schade aan leidingen van verwarming, elektriciteit of waterleiding. WATERGENIUS NV kan bovendien nimmer worden aangesproken voor het geven van waarborgen die de productwaarborgen zoals geleverd door producenten zouden overstijgen.

Art. 3: De verantwoordelijkheid van de Klant
De Klant zal WATERGENIUS NV voorzien van alle relevante informatie, assistentie van personeel, toegang tot de werkomgeving en al het andere zoals redelijk mag verzocht worden door WATERGENIUS NV en het is tussen partijen geweten en overeengekomen dat de vervulling van het Order afhankelijk is van de voorziening door de Klant in zulke bijstand wanneer zij vereist is. Bij het geven van een Order verplicht de Klant zich tot afname. Eventuele annulatie geeft aanleiding tot het van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd worden van de in Artikel 7 gedetailleerde annulatievergoeding.

Art. 4: Onafhankelijke aannemer
Voor de doelstelling van een Order handelt WATERGENIUS NV als een onafhankelijk aannemer. WATERGENIUS NV zal niet het recht hebben noch de macht of de autoriteit om verplichtingen aan te gaan, uitdrukkelijk of stilzwijgend voor rekening van de Klant tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen.

Art. 5: Eigendomsvoorbehoudsclausule
De geleverde goederen en materialen blijven eigendom van WATERGENIUS NV tot de volledige betaling van de goederen.

Art. 6: De Betalingsmodaliteiten
Door het plaatsen van een bestelling stemt de Klant in met de WATERGENIUS NV standaardprijzen tenzij andersluidend geschreven beding. Betaling dient contant te geschieden tenzij andersluidend geschreven beding. De BTW zal toegevoegd worden en betaalbaar zijn als een bijkomend bedrag op alle facturen. Elke som verschuldigd doch niet betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 12 % op de factuurwaarde met een minimum van 62 € en verwijlintresten gelijk aan 10 % op jaarbasis. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur doet de eventueel toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt WATERGENIUS NV zich het recht voor alle Orders op te schorten of de ontbinding ervan in te roepen zonder hierbij het recht te verliezen op het factuurbedrag en onverminderd de hoger gestipuleerde schadevergoeding en verwijlintresten. De ontbinding van het Order geschiedt dan van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zal door eenvoudig schrijven aan de Klant worden meegedeeld. De betaalde voorschotten blijven door WATERGENIUS NV verworven. Artikel 1231 BW is uitdrukkelijk niet van toepassing op de in dit artikel en in Artikel 7 forfaitaire schadevergoedingen.

Art. 7: Annulatievergoeding
Zoals vermeld in Artikel 3 zal bij gehele of gedeeltelijke niet-afname van het Order de door WATERGENIUS NV geleden schade vergoed worden door de Klant. De schadevergoeding wordt forfaitair begroot op 30 % van het bedrag van de factuur. WATERGENIUS NV behoudt evenwel het recht uitzonderlijke schade optredend door dergelijke annulatie, die het forfait van 30 % zou overstijgen, bijkomend op te eisen.

Art. 8: De Klachten
Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen, schriftelijk, aan WATERGENIUS NV te worden toegezonden. Na deze termijn zullen levering en prijzen beschouwd worden als definitief aanvaard.

Art. 9: Bevoegde Rechtsmacht
Enkel de Rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van vordering tegen WATERGENIUS NV. WATERGENIUS NV zal naar haar keuze elke vordering tegen de Klant en/of de bestemming kunnen brengen voor de
Rechtbank van Hasselt of elke andere Rechtbank die bevoegdheid heeft op grond van de Wet.

Art. 10: Installatieprocedure
Om conform te zijn met de installatieprocedure dient iedere waterontharder geleverd door WATERGENIUS NV als volgt worden aangesloten:

  • Het toestel dient voorafgegaan te worden door een drukregelaar en een conforme voorfilter. Een druk hoger dan 3 bar kan een stijging van zout en spoelwater tot gevolg hebben.
  • Een conforme by-pass en resthardheidsregeling dient voorzien te worden. Uitsluitend de originele door WATERGENIUS NV geleverde by-pass is ontworpen om achteraan het toestel te monteren. De system filter of andere filters mogen niet rechtstreeks op het apparaat worden aangesloten.
  • De door WATERGENIUS NV geleverde apparaat dient te worden aangesloten d.m.v. een flexibele verbinding, zodat trillingen op de leidingen geen schade kunnen toebrengen aan de waterverzachter.

Na de installatie dient het toestel in by-pass te staan, de zoutbak mag NIET gevuld worden. Het apparaat dient eerst een testprocedure te volgen, welk niet meer mogelijk is wanneer de by-pass open staat en de zoutbak
gevuld is. Om van de waarborgen op het verbruik van het apparaat te kunnen genieten dient het zout volgens de WATERGENIUS NV service procedure geleverd te worden.  Storingen of onvoldoende werking van het apparaat ten gevolge van het niet conform zijn van de installatie, worden niet door het service contract of product garanties gewaarborgd. Eveneens kan WATERGENIUS NV niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet conform zijn van de installatie.

Art. 11: Wetgeving betreffende 6 % BTW tarief.
De op keerzijde vermelde klant verklaart opdracht te hebben gegeven voor werken vallende onder het toepassingsgebied aan het gebouw (dit door het aanvinken van de desbetreffende regel) en voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Het gebouw is minimum 10 jaar oud op het ogenblik van de eerste verschuldigde BTW.
  • Het gebouw dient uitsluitend of hoofdzakelijk als woning.
  • Hij/zij verklaart eveneens dat alle voorwaarden bepaald door vernoemd KB met het oog op de toepassing van het verlaagd tarief 6 % vervuld zijn.


Laatst bijgewerkt op 28/08/2023